Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

Instytut Nafty i Gazu
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków

 

tel: +48 12 412 00 33

fax: +48 12 430 38 85

 

email: office@inig.pl

Strona główna>O projekcie
09.07.2013

O projekcie

Z dniem 01.10.2010 r. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie rozpoczął realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: „Infrastruktura sfery B+R", Działanie 2.3.: „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki", Poddziałanie 2.3.1.: „Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki" oraz Poddziałanie 2.3.2.: „Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej", na podstawie umowy nr POIG.02.03.00-00-007/10 podpisanej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem głównym projektu jest rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu, polegający na zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających prowadzenie badań naukowych, zarządzanie pracą laboratoriów badawczych oraz stworzeniu cyfrowych zasobów informacyjnych dla branży naftowej i gazowniczej.

Osiągnięcie celu głównego możliwe będzie poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- wzrost mocy wdrożonych jednostek obliczeniowych,

- utworzenie sieci teleinformatycznych o duzej przepustowości,

- utworzenie baz danych zawierających informacje o wynikach projektów badawczych,

- utworzenie baz danych publikacji naukowych,

- utworzenie zintegrowanej platformy świadczenia zaawansowanych usług informacyjnych,

- wzrost zespołów naukowych wykorzystujących zaawansowane aplikacje sieciowe.

W ramach poszczególnych etapów projektu realizowane będą następujące zadania:

Zadanie 1.

Integracja lokalnych sieci komputerowych oraz zwiększenie mocy obliczeniowych INiG 

W ramach realizacji zadania nr 1 zrealizowano następujące czynności:

a) część 1 - Wykonano instalację okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Łukasiewicza 1 w Krakowie i budynku zlokalizowanym przy ulicy Armii Krajowej 3 w Krośnie - realizacja tej inwestycji istotnie zwiększyła niezawodność i przepustowość sieci lokalnych.

Do zarządzania siecią i urządzeniami zakupiono, zainstalowano i wdrożono oprogramowanie HP ProCurve Manager Plus 3.10,  konsolę KVM oraz przełączniki sieciowe dla obu lokalizacji, w Krakowie i Krośnie.

W wyniku tych zakupów w obu lokalizacjach, gdzie wykonano instalację okablowania strukturalnego zwiększona została
10-krotnie przepustowość sieci. Na ul. Łukasiewicza do 1000 Mbps, a w Krośnie do 100 Mbps. Ponadto pojawiła się możliwość zdalnego zarządzania urządzeniami sieciowymi.   

b) część 2 - Dokonano zakupu klastra w obudowie kasetowej z odpowiednimi modułami zasilającymi. Klaster został zamontowany, uruchomiony, skonfigurowany a następnie rozpoczęto na nim prace informatyczne. Wykorzystywany jest do obsługi oprogramowania stworzonego w Zakładzie Sejsmiki, a szczególnie do modelowania sejsmicznego w przestrzeni Fouriera oraz migracji pre i poststack metodą MG(F-K) opracowaną w INiG a także do obliczeń geostatystycznych  oraz optymalizacji konwersji czas-głębokość, kluczowego zagadnienia w dziedzinie poszukiwania złóż węglowodorów.

W chwili obecnej klaster pracuje jako szybki serwer wieloprocesorowy do interpretacji, przetwarzania sejsmicznego, migracji sejsmicznej oraz do tworzenia oprogramowania,  w badaniach naukowych. W oparciu o jego możliwości proponujemy przemysłowi nową technologię przetwarzania, tj. HDS sejsmikę wysokiej rozdzielczości, oraz przygotowywane jest oprogramowanie do odwzorowywania struktur wgłębnych, związanych z projektami w zakresie poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego.

[więcej »]

 Zadanie 2.

Cyfrowa platforma laboratoryjna

W ramach zadania wdrożono profesjonalny system do zarządzania laboratorium, jakim jest system typu LIMS. Jest to narzędzie służące m.in. do wspomagania organizacji pracy, tworzenia baz danych m.in. wyników i rodzajów badań, kontrahentów, analizy danych, integracji z aparaturą kontrolno-pomiarową, automatycznego generowania raportów, a także bezpiecznego archiwizowania danych i łatwego ich przeszukiwania.

Wdrożenie systemu pozwoliło na usprawnienie pracy laboratoriów i przybliżyło Instytut do standardów światowych. W ramach zadania dokonano zakupu m.in. przełączników sieciowych oraz programu Team Viewer.  Program ten umożliwił zdalne zarządzanie komputerami bez konieczności instalacji oprogramowania u użytkownika przez całą dobę, oraz dostęp do danych i programów, także w razie potrzeby udzielenie wsparcia informatycznego z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili. Ponadto umożliwił on użytkownikom zdalnym przebywającym poza siecią korporacyjną INiG obsługę systemu LIMS np. wprowadzanie nowych próbek pobranych w terenie. Zakup systemu do wirtualizacji serwerów VMware umożliwił natomiast pracę wielu maszyn wirtualnych na jednym serwerze fizycznym, co oznacza przede wszystkim oszczędność zasobów, lepsze i pełniejsze wykorzystanie mocy serwerów fizycznych i większą elastyczność pracy.Nastąpiło zwiększenie dostępności serwerów, w tym serwerów LIMS. Zwiększył się również poziom niezawodności pracy systemu LIMS, a także innych eksploatowanych systemów informatycznych, ponieważ łatwiejsze stało się wykonywanie kopii bezpieczeństwa całych serwerów, a nie tylko pojedynczych plików.Kolejna inwestycja zrealizowana w ramach zadania -system wykonywania kopii zapasowych (backup) i odtwarzania danych –umożliwiła wymianę przestarzałego, niewydajnego i zawodnego systemu tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych, na nowy. Dane wytworzone przez system LIMS stały się w pełni bezpieczne. 

 [więcej »]

Zadanie 3.

Rozwój zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej poprzez rozbudowę branżowego ośrodka informacji.

Realizacja tego zadania przebiegała w trzech etapach:

a)  część 1- digitalizacja zbiorów bibliotecznych.

W ramach zadania zakupiono i wdrożono m.in. oprogramowanie do obsługi repozytorium służące budowie bibliotek cyfrowych nowej generacji, umożliwiającej zarządzanie, przetwarzanie, przeszukiwanie i dostarczanie dokumentów w formie elektronicznej. Oparte o dLibrę biblioteki oferują swoim użytkownikom wiele rozbudowanych możliwości- obecnie to najpopularniejszy system do budowy bibliotek cyfrowych w Polsce.

Stworzenie komputerowego katalogu zbiorów Biblioteki i zakup zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką, umożliwia opracowanie cennych pozycji według ogólnie przyjętych międzynarodowych standardów katalogowania i opracowania zbiorów bibliotecznych.

Dzięki realizacji tego zadania zdigitalizowano pierwsze wydawnictwa przemysłu naftowego oraz część najcenniejszych zasobów bibliotecznych INiG, opublikowane na przełomie XIX  i XX wieku, w tym zbiór wydawnictw zwartych i ciągłych, obejmujących dokumenty różnego typu i formatu, w tym zbiory historyczne, dokumenty archiwalne takie jak: stare druki,  mapy, będące w posiadaniu Biblioteki INiG. Zdigitalizowane zostały również Wydawnictwa Instytutu, począwszy od Instytutu Naftowego, aż do Wydawnictw Instytutu Nafty i Gazu.

b) część 2- opracowanie multimedialnego pakietu edukacyjnego.

W ramach realizacji zadania opracowano scenariusz, a następnie wykonany został multimedialny pakiet edukacyjny. Pakiet zawiera informacje dotyczące procesów poszukiwań, wydobycia i przetwórstwa ropy i gazu, przedstawione w formie interaktywnych animacji flash wraz z lektorem. Animacje wyjaśniają procesy począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów przez magazynowanie, transport, dystrybucję aż do użytkowania gazu i ropy, oraz produktów pochodzących z ich przeróbki.

a) część 3- utworzenie specjalistycznego serwisu internetowego poświęconego zagadnieniom branży naftowej i gazowniczej.

W ramach zadania zaprojektowano i wykonano specjalistyczny serwis dla branży naftowej i gazowniczej. Serwis zawiera informacje na temat aktualności w branży, publikacji naukowych, informacje normalizacyjne, informacje o technologiach związanych z branżą naftową i gazowniczą oraz dziedzinami pokrewnymi, odnośniki do krajowych  i międzynarodowych stron www dotyczących przemysłu naftowego i gazowniczego, polsko-angielsko-rosyjski słownik branżowy.

Utworzenie serwisu podyktowane było stale rosnącym zapotrzebowaniem płynącym z sektora naftowego i gazowniczego na tego rodzaju informacje.

 [więcej »]

  1. Promocja projektu

W ramach realizacji zadania przygotowana i zaprojektowana została prezentacja multimedialna nt. projektu, która przedstawiona była na spotkaniach promujących projekt. Przy wykorzystaniu prezentacji flash przedstawiano cele, założenia i najważniejsze osiągnięcia projektu a także informacje dotyczące procesów poszukiwania, wydobycia, przeróbki 
i użytkowania ropy naftowej i gazu ziemnego. Animacje wyjaśniają procesy począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów przez magazynowanie, transport, dystrybucję aż do użytkowania gazu i ropy, oraz produktów pochodzących z ich przeróbki.

W ramach zadania zostały zakupione również materiały promocyjne, które zostały rozdystrybuowane na spotkaniach promujących projekt w dniach 07.06.2013, 11.06, 13.06, 21.06 oraz 25-26.06.2013r.  W spotkaniach wzięli udział studenci krakowskich uczelni, uczniowie szkół średnich oraz gimnazjaliści- łącznie 213 osób. Zaproszeni goście zwiedzali laboratoria badawcze na terenie Instytutu Nafty i Gazu. 

W ramach promocji projektu zostały przygotowane banery informacyjne i umieszczone na portalach branżowych: cire.pl, gazeo,pl, e-petrol.pl. W siedzibie Beneficjenta wystawiono rollap, prezentujący podstawowe informacje o projekcie.

Akcja promująca projekt została również wsparta działaniami w mediach branżowych:  artykuły informacyjne zostały opublikowane w takich  czasopismach jak: „Quality News”, „Przemysł Chemiczny”, „Wiadomości naftowe i gazownicze” oraz w „Rzeczpospolitej”. 

[więcej »]

 

Harmonogram prac.

Ostatnia aktualizacja: 20/08/2013