Strona główna>Aktualności>Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu...
Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej
09.12.2010

Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej

Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej" – projekt adresowany do środowisk naukowych branży naftowej i gazowniczej oraz powiązanych z nią gałęzi gospodarki.

Projekt realizowany jest od października 2010 r. przez Instytut Nafty i Gazu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 2.: „Infrastruktura sfery B + R", Działanie 2.3.: „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki", Poddziałanie 2.3.1.: „Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki" oraz Poddziałanie 2.3.2.: „Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej", na podstawie umowy nr POIG.02.03.00-00-007/10 podpisanej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem głównym projektu jest rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu, polegający na zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych, wspomagających prowadzenie badań naukowych, zarządzanie pracą laboratoriów badawczych oraz utworzenie cyfrowych zasobów informacyjnych dla branży naftowej i gazowniczej.

Osiągnięcie zakładanych rezultatów przyczyni się do modyfikacji istniejącej w ramach Instytutu infrastruktury sprzętowo sieciowej i dostosowania jej do potrzeb wykonywania przez pracowników INiG zawansowanych aplikacji w dziedzinie przetwarzania danych sejsmicznych, wdrożenie systemu zarządzania laboratoriami badawczymi, efektem czego będzie stworzenie tzw. e-laboratoriów.

Ponadregionalny charakter projektu ma wpłynąć na zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności polskiej gospodarki oraz nauki, a także wzrost jej konkurencyjności na rynkach europejskich. Wpisując się w nadrzędne cele polityki regionalnej Unii Europejskiej projekt ma się przyczyniać także do rozwoju i upowszechniania idei społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy.

Przewidywany termin zakończenia prac w Projekcie to grudzień 2012 r. [więcej »]

Pozyskana na jego realizację w MNiSW kwota dofinansowania wynosi 4 235 788,92 zł brutto.

Rolę Instytucji Zarządzającej (IZ) pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, natomiast Instytucją Pośredniczącą (IP) jest Departament Wdrożeń i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 


Ostatnia aktualizacja: 24/10/2011